Resource

Nguồn tham khảo

Food Ref: Food Photography & Styling Food Photography BTS Food Photography Food on Behance Food Blog ATN PTS https://drive.google.com/drive/folders/0B2RJ8UN86jBQaE5GQV9UOGJKa1E?usp= https://drive.google.com/drive/folders/0B2RJ8UN86jBQTHRHa1J3VldGcE0?usp= https://drive.google.com/drive/folders/0B2RJ8UN86jBQUFVBc0JISDEwd3c?usp= Bài học ánh sáng: Photoflex.com BTS chụp sản phẩm : http://www.paulchristeyphotography.com/blog/category/product-photography/ Thiết bị Light Painting: http://lightpaintingbrushes.com/ Action hiệu ứng ánh sáng: http://graphicriver.net/user/sevenstyles?ref=sevenstyles