Giới thiệu

Blog của Nguyễn Tính – Rong Vang
Phone: 0933 786 two eight six
tinhphoto@gmail.com
https://www.facebook.com/rongvangarn
https://www.facebook.com/tinhclass/