Lễ Tốt Nghiệp Arena Multimedia 2017

Mỗi năm vào khoảng tháng 9,10 trường Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu thường tổ chức lễ tốt nghiệp.
Một số hình ảnh của tôi và học trò trong kỳ Tốt Nghiệp 2017