Nhiếp ảnh Cơ bản – Bài tập cuối môn

Bài tập cuốn môn Nhiếp ảnh Cơ bản của nhóm NoNem lớp D1704G1 – Trường Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu
Bài làm phim Stop Motion và phần sáng tạo rất tốt của bài là việc các bạn phối màu sắp xếp đồ vật lại với nhau