Bài cuối môn học Chụp ảnh Thương mại

Trong bài cuối môn học này các bạn phải giả lập chụp một Concept chụp ảnh thương mại cho sản phẩm, ở đây các bạn chọn sản phẩm Moutain Dew.
Bài làm còn hạn chế về kỹ thuật Photoshop nhưng các bạn đã có dịp làm việc cùng nhau như một team chụp ảnh.
Bài cuốn môn Nhiếp ảnh Thương mại Lớp D1609K2 Arena Multimedia Cộng Hoà