Thực tập chụp Cup cake Giáng Sinh

Thực tập chụp ảnh thức ăn Lớp D1604G1 Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu ngày 5-12-2016
Đề tài: Giáng Sinh
Môn Nhiếp ảnh Thương mại
Gỉang viên: Nguyễn Thứ Tính – Rong Vang
www.tinhclass.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *