Photoshop chồng ảnh màu Double Exposure

Cách xử lý ảnh Photoshop dựa theo phương pháp chụp một hay nhiều ảnh rồi chồng lên nhau khá được ưa chuộng mà thường được gọi là Kỹ thuật Double Exposure. Gần đây một biến thể sáng tạo của phong cách chơi này được gọi là Color Double Exposure.
Cách làm Color Double Exposure khá đơn giản dựa trên việc chỉnh các kênh màu Channel dựa trên Blending Option của layer, điểm hay là cách làm này có thể làm chỉ với một ảnh duy nhất như bài hướng dẫn ở đây. (Dĩ nhiên là bạn có thể chồng 2 hay bao nhiêu hình lên nhau cũng được).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *