Ống kính khổng lồ 1200-1700mm của Nikon

Bạn hãy xem àm sao có thể chụp hình với ống kính này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *