Kỹ thuật làm ảnh Low Poly

Ảnh low poly tạo ra ở đây chủ yếu là dùng Filter Blur Average trong Photoshop, nhưng bài hướng dẫn này còn cho bạn thêm mốt số mẹo khác để khắc phục những lỗi nhỏ và dùng action để có thể làm nhanh hơn.