Bài tập cuối môn Nhiếp ảnh Cơ bản

Bài được làm bằng kỹ thuật stop motion MV Arena D1509H2 của nhóm 1 gồm các thành viên
Phạm Nam Bình
Phạm Hoàng Kim
Nguyễn Lương Lê Bảo
Trần Nguyễn THảo Nguyên
Nguyễn Thụy Giang Thanh