Bài tập "The Cutters"

Bài tập nhiếp ảnh The Cutters của nhóm Hùng, Quý, Thuý, Mai lớp lớp D1512M1 APR Arena Multimedia.
Kỹ thuật còn hạn chế nhưng tinh thần làm việc nhóm khá tốt khi các thành viên phải hoàn thành trong một thời gian ngắn.