Bài cuối khoá nhiếp ảnh "Khách qua đường vội vã"

Bài cuối khoá môn nhiếp ảnh “Khách qua đường vội vã” của Nhóm The 4th (Linh, Trang, Nhi, Bình) lớp D1512H1 Apr Arena Multimedia
Bài kết hợp Stop motion và ghép ảnh Photoshop.
Bài khá ngộ nghĩnh.