Dự Lễ Tốt Nghiệp của Arena năm 2015

Một số hình ảnh của tôi cùng các thầy cô khác tham dự Lễ Tốt nghiệp của Arena Multimedia vào năm 2015
2 3