Chấm đồ án học kỳ 1 tháng 6-2015

Buổi chấm đồ án học kỳ 1 với thầy Minh và cô Kim B vào tháng 6-2015 vừa qua.
Sinh viên sẽ hơi căng thẳng trước những câu hỏi của giảng viên, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng vui.
1 2