Workshop set up ánh sáng 4-2013

Đây là buổi tổng kết chia sẻ về set up ánh sáng của tôi trong chụp ảnh Studio với một số bạn diễn đàn Yêu Nhiếp ảnh.
Buổi chia sẻ sử dụng phòng chụp của trường Arena Multimedia
1
2
3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *